thaicoop.win

16 ส.ค. 2565 เวลา 17:41 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
2สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
3ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ร้านค้าดำเนินการปกติ
4สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านเมืองเอก จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการชำระบัญชี
5สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
6สหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
7สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
8สหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูน จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
9สหกรณ์เคหสถานชุมชนหน้าวัดเวฬุวนาราม จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
10สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
11สหกรณ์แท็กซี่ขั้นเทพ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
12สหกรณ์เคหสถานชุมชนคนปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
13สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
14สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
15สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
16สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
17สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
18สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตชิบา ทีพีที จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
19สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
20สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
21สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน เอส วี ไอ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
22สหกรณ์ออมทรัพย์ เสริมสุข จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
23สหกรณ์ออมทรัพย์ บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
24สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
25สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
26สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
27สหกรณ์ผู้ผลิตพืชผักและธัญพืชปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์การเกษตรถอนชื่อ 24 ม.ค.62
28สหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
29สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอกรุ๊ป จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
30สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทอผ้ากรุงเทพ จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
31สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัดสามโคกสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
32สหกรณ์รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสามโคก จำกัดสามโคกสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
33สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัดสามโคกสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
34ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
35สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัดคลองหลวงสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
36สหกรณ์บ้านปทุม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
37สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินนาขวัญ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
38ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ประมงชำระบัญชี
39สหกรณ์ชุมชนซอยคุณพระ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
40สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
41สหกรณ์บริการชุมชนซอยรัตนะ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
42สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนคลองหก จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
43สหกรณ์บริการเนื้อโค-กระบือสด มุสลิมคลองหนึ่ง ปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
44สหกรณ์บริการชุมชน บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 3 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
45สหกรณ์บริการ บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 5 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
46สหกรณ์เคหสถานบัวหลวงพัฒนา จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
47สหกรณ์บริการ บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน (คุณพระ) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
48สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองคลองหลวง จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
49สหกรณ์บริการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
50สหกรณ์เคหสถาน ฟ้าใหม่ร่วมใจ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
51สหกรณ์เคหสถานเทพมงคล บงกช 42 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
52สหกรณ์เคหสถาน สามัคคีธรรมคลองสาม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
53สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
54สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
55สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
56สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
57สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
58สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
59สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
60สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
61สหกรณ์ออมทรัพย์สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
62สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
63สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
64สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
65สหกรณ์ออมทรัพย์เค คัททัน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
66สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
67สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
68สหกรณ์ออมทรัพย์โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
69สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท คาร์ตัน ออปทิคัล (สยาม) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
70สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
71สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
72สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
73สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็นอีซี เท็คโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
74สหกรณ์ออมทรัพย์มิซึกิ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ถอนชื่อ 25 ก.ย.62
75สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
76สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
77สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
78สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานมาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
79สหกรณ์ออมทรัพย์ซัมโบ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
80สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลภัทร - ธนบุรี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
81สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟิลาเมนต์คลองหลวง จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
82สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโตชิบา สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชำระบัญชี
83สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
84สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลังงาน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชำระบัญชี
85สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัดธัญบุรีสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
86สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัดธัญบุรีสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
87สหกรณ์เคหสถานชุมชนสินสมุทร จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการหยุดกิจการ
88สหกรณ์เคหสถานเมืองรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
89สหกรณ์เคหะสถานสร้างสรรค์นครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
90สหกรณ์บริการนาโนโกลบอลพรีซิชั่น คลัสเตอร์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการชำระบัญชี
91สหกรณ์เคหสถานรัตนปทุม จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
92สหกรณ์เคหสถานร่วมมิตรร่วมใจ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
93สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
94สหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซี่ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
95สหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
96สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสานฝันนครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
97สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตรสัมพันธ์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
98สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
99สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกกล๊าส จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
100สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
101สหกรณ์ออมทรัพย์ กรีนสปอต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
102สหกรณ์ออมทรัพย์ร่มเกล้า จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
103สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
104สหกรณ์ออมทรัพย์โอเรกอน จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
105สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
106สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
107สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๑ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
108สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จำกัดหนองเสือสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
109สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจังหวัดปทุมธานี จำกัดหนองเสือสหกรณ์การเกษตรชำระบัญชี
110สหกรณ์การเกษตรหนองเสือ จำกัดหนองเสือสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
111ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัดลำลูกกาสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
112สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
113สหกรณ์การเกษตรศิริรวมทรัพย์ จำกัดลำลูกกาสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
114สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ประมงดำเนินการปกติ
115สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ประมงจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
116สหกรณ์แท็กซี่กรุงไทย จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
117สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชน จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
118สหกรณ์เคหสถานไผ่เขียวพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
119สหกรณ์บริการชุมชนชานกรุง จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการชำระบัญชี
120สหกรณ์บริการคูคต จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการหยุดกิจการ
121สหกรณ์เคหสถานร่วมใจพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการชำระบัญชี
122สหกรณ์บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการถอนชื่อ 1 มี.ค.62
123สหกรณ์เคหสถานเมืองลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
124สหกรณ์บริการสร้างสรรค์ปันสุข จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
125สหกรณ์บริการที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินพืชอุดม จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
126สหกรณ์บริการดอนใหญ่เก้าพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
127สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชนปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
128สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท แอลเอฟ บิ้วตี้ (ประเทศไทย) จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
129สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
130สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
131สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ