thaicoop.win

21 พ.ค. 2565 เวลา 13:37 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
2สหกรณ์ผู้ผลิตพืชผักและธัญพืชปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์การเกษตรถอนชื่อ 24 ม.ค.62
3สหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
4สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอกรุ๊ป จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
5สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทอผ้ากรุงเทพ จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ