thaicoop.win

21 พ.ค. 2565 เวลา 13:33 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
2สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัดคลองหลวงสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
3สหกรณ์บ้านปทุม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
4สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินนาขวัญ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
5ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ประมงชำระบัญชี
6สหกรณ์ชุมชนซอยคุณพระ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
7สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
8สหกรณ์บริการชุมชนซอยรัตนะ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
9สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนคลองหก จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
10สหกรณ์บริการเนื้อโค-กระบือสด มุสลิมคลองหนึ่ง ปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
11สหกรณ์บริการชุมชน บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 3 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
12สหกรณ์บริการ บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 5 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
13สหกรณ์เคหสถานบัวหลวงพัฒนา จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
14สหกรณ์บริการ บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน (คุณพระ) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
15สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองคลองหลวง จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
16สหกรณ์บริการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
17สหกรณ์เคหสถาน ฟ้าใหม่ร่วมใจ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
18สหกรณ์เคหสถานเทพมงคล บงกช 42 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
19สหกรณ์เคหสถาน สามัคคีธรรมคลองสาม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
20สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
21สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
22สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
23สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
24สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
25สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
26สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
27สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
28สหกรณ์ออมทรัพย์สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
29สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
30สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
31สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
32สหกรณ์ออมทรัพย์เค คัททัน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
33สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
34สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
35สหกรณ์ออมทรัพย์โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
36สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท คาร์ตัน ออปทิคัล (สยาม) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
37สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
38สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
39สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
40สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็นอีซี เท็คโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
41สหกรณ์ออมทรัพย์มิซึกิ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ถอนชื่อ 25 ก.ย.62
42สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
43สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
44สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
45สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานมาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
46สหกรณ์ออมทรัพย์ซัมโบ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
47สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลภัทร - ธนบุรี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
48สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟิลาเมนต์คลองหลวง จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
49สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโตชิบา สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชำระบัญชี
50สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
51สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลังงาน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชำระบัญชี


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ