thaicoop.win

21 พ.ค. 2565 เวลา 13:26 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัดลำลูกกาสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
2สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
3สหกรณ์การเกษตรศิริรวมทรัพย์ จำกัดลำลูกกาสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
4สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ประมงดำเนินการปกติ
5สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ประมงจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
6สหกรณ์แท็กซี่กรุงไทย จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
7สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชน จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
8สหกรณ์เคหสถานไผ่เขียวพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
9สหกรณ์บริการชุมชนชานกรุง จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการชำระบัญชี
10สหกรณ์บริการคูคต จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการหยุดกิจการ
11สหกรณ์เคหสถานร่วมใจพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการชำระบัญชี
12สหกรณ์บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการถอนชื่อ 1 มี.ค.62
13สหกรณ์เคหสถานเมืองลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
14สหกรณ์บริการสร้างสรรค์ปันสุข จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
15สหกรณ์บริการที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินพืชอุดม จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
16สหกรณ์บริการดอนใหญ่เก้าพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
17สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชนปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
18สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท แอลเอฟ บิ้วตี้ (ประเทศไทย) จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
19สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
20สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
21สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ