thaicoop.win

2 ธ.ค. 2564 เวลา 04:02 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ประมงชำระบัญชี
2สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ประมงดำเนินการปกติ
3สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ประมงจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ