thaicoop.win

21 พ.ค. 2565 เวลา 12:17 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านเมืองเอก จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการชำระบัญชี
2สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
3สหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
4สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
5สหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูน จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
6สหกรณ์เคหสถานชุมชนหน้าวัดเวฬุวนาราม จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
7สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
8สหกรณ์แท็กซี่ขั้นเทพ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
9สหกรณ์เคหสถานชุมชนคนปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
10สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัดสามโคกสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
11สหกรณ์ชุมชนซอยคุณพระ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
12สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
13สหกรณ์บริการชุมชนซอยรัตนะ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
14สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนคลองหก จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
15สหกรณ์บริการเนื้อโค-กระบือสด มุสลิมคลองหนึ่ง ปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
16สหกรณ์บริการชุมชน บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 3 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
17สหกรณ์บริการ บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 5 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
18สหกรณ์เคหสถานบัวหลวงพัฒนา จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
19สหกรณ์บริการ บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน (คุณพระ) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
20สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองคลองหลวง จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
21สหกรณ์บริการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการชำระบัญชี
22สหกรณ์เคหสถาน ฟ้าใหม่ร่วมใจ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
23สหกรณ์เคหสถานเทพมงคล บงกช 42 จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
24สหกรณ์เคหสถาน สามัคคีธรรมคลองสาม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
25สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
26สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
27สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสามแสนสุข จำกัดคลองหลวงสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
28สหกรณ์เคหสถานชุมชนสินสมุทร จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการหยุดกิจการ
29สหกรณ์เคหสถานเมืองรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
30สหกรณ์เคหะสถานสร้างสรรค์นครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
31สหกรณ์บริการนาโนโกลบอลพรีซิชั่น คลัสเตอร์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการชำระบัญชี
32สหกรณ์เคหสถานรัตนปทุม จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
33สหกรณ์เคหสถานร่วมมิตรร่วมใจ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
34สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
35สหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซี่ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
36สหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
37สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสานฝันนครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
38สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตรสัมพันธ์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
39สหกรณ์แท็กซี่กรุงไทย จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
40สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชน จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
41สหกรณ์เคหสถานไผ่เขียวพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
42สหกรณ์บริการชุมชนชานกรุง จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการชำระบัญชี
43สหกรณ์บริการคูคต จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการหยุดกิจการ
44สหกรณ์เคหสถานร่วมใจพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการชำระบัญชี
45สหกรณ์บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการถอนชื่อ 1 มี.ค.62
46สหกรณ์เคหสถานเมืองลำลูกกา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
47สหกรณ์บริการสร้างสรรค์ปันสุข จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
48สหกรณ์บริการที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินพืชอุดม จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
49สหกรณ์บริการดอนใหญ่เก้าพัฒนา จำกัดลำลูกกาสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ