thaicoop.win

21 พ.ค. 2565 เวลา 12:11 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
2สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
3สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
4สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
5สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
6สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตชิบา ทีพีที จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
7สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
8สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
9สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน เอส วี ไอ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
10สหกรณ์ออมทรัพย์ เสริมสุข จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
11สหกรณ์ออมทรัพย์ บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
12สหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
13สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอกรุ๊ป จำกัดลาดหลุมแก้วสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
14สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
15สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
16สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
17สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
18สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
19สหกรณ์ออมทรัพย์สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
20สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
21สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
22สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
23สหกรณ์ออมทรัพย์เค คัททัน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
24สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
25สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
26สหกรณ์ออมทรัพย์โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
27สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท คาร์ตัน ออปทิคัล (สยาม) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
28สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
29สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
30สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
31สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็นอีซี เท็คโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ชำระบัญชี
32สหกรณ์ออมทรัพย์มิซึกิ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ถอนชื่อ 25 ก.ย.62
33สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
34สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
35สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
36สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานมาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
37สหกรณ์ออมทรัพย์ซัมโบ จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
38สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลภัทร - ธนบุรี จำกัดคลองหลวงสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
39สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
40สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกกล๊าส จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
41สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
42สหกรณ์ออมทรัพย์ กรีนสปอต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
43สหกรณ์ออมทรัพย์ร่มเกล้า จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
44สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
45สหกรณ์ออมทรัพย์โอเรกอน จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
46สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
47สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
48สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชนปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
49สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท แอลเอฟ บิ้วตี้ (ประเทศไทย) จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
50สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
51สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
52สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี จำกัดลำลูกกาสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ