thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์บริการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี จำกัด

ประเภท สหกรณ์บริการ สถานะ ชำระบัญชี เลขทะเบียน(เดิม) วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 กันยายน 2561 ( 9 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 94 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 24 ต.ค. 2550 ( 14 ปี 6 เดือน 27 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 2
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 19 มิ.ย. 2559 (-468 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 31 ส.ค. 2561 (803 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-09-30) 4,040 หุ้น มูลค่า 40,400 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1329 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61
ผลการจัดมาตรฐานของสหกรณ์ ปี 2561


พิกัด : 14.019165, 100.612333 >> เปิดแผนที่