thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี จำกัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 มิถุนายน 2562 ( 6 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2021-12-02)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 369 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 12 มี.ค. 2552 ( 12 ปี 8 เดือน 20 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 1
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 7 พ.ย. 2560 (130 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 9 ธ.ค. 2560 (32 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-06-30) 472,630 หุ้น มูลค่า 4,726,300 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 886 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 13.935811, 100.698714 >> เปิดแผนที่