thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด

ประเภท สหกรณ์การเกษตร สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) 191/11753 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ธันวาคม 2561 ( 12 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 496 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 9 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 15 ต.ค. 2514 ( 50 ปี 7 เดือน 6 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 2
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 28 พ.ค. 2561 (148 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 15 มิ.ย. 2561 (18 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-12-31) 573,987 หุ้น มูลค่า 5,739,870 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1237 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 14.0395183,100.3978195 >> เปิดแผนที่