thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรศิริรวมทรัพย์ จำกัด

ประเภท สหกรณ์การเกษตร สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) ก.000442 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 มิถุนายน 2562 ( 6 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 517 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 14 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 4 ม.ค. 2542 ( 23 ปี 4 เดือน 17 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 1
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 24 พ.ย. 2560 (147 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 9 ธ.ค. 2560 (15 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-06-30) 2,428,068 หุ้น มูลค่า 24,280,680 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1056 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 13.994991, 100.792330 >> เปิดแผนที่