thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ผู้ผลิตพืชผักและธัญพืชปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จำกัด

ประเภท สหกรณ์การเกษตร สถานะ ถอนชื่อ 24 ม.ค.62 เลขทะเบียน(เดิม) วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 มิถุนายน 2562 ( 6 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 0 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 0 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 0 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 15 ก.ค. 2557 ( 7 ปี 10 เดือน 6 วัน 1 hours ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 4
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 1 ม.ค. 2513 (-17346.708333333 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 28 ต.ค. 2559 (17101.708333333 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-06-30) 0 หุ้น มูลค่า 0 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1056 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : - >> เปิดแผนที่