thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์บริการที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินพืชอุดม จำกัด

ประเภท สหกรณ์บริการ สถานะ จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี เลขทะเบียน(เดิม) วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 กันยายน 2561 ( 9 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 100 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 2 มี.ค. 2559 ( 6 ปี 2 เดือน 19 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 1
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 12 มี.ค. 2560 (-202 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 27 มี.ค. 2560 (15 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-09-30) 14,000 หุ้น มูลค่า 140,000 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1329 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 13.989209, 100.895400 >> เปิดแผนที่