thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัด

ประเภท สหกรณ์ประมง สถานะ จัดตั้งไม่ครบ 2 ปี เลขทะเบียน(เดิม) วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ตุลาคม 2561 ( 10 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 65 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 27 ก.พ. 2560 ( 5 ปี 2 เดือน 24 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 1
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 1 ม.ค. 2513 (-17469.708333333 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 6 มี.ค. 2560 (17230.708333333 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-10-31) 7,800 หุ้น มูลค่า 78,000 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1298 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 13.957230, 100.856604 >> เปิดแผนที่