thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์บ้านปทุม จำกัด

ประเภท สหกรณ์นิคม สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) สทส(น)67/2530 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 เมษายน 2562 ( 4 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 81 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 6 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 30 มิ.ย. 2497 ( 67 ปี 10 เดือน 21 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 1
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 23 ก.ย. 2560 (-219 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 12 ธ.ค. 2560 (80 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2018-04-30) 163,893 หุ้น มูลค่า 1,638,930 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1117 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 14.087696, 100.593581 >> เปิดแผนที่