thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) กพธ.3/2527 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ธันวาคม 2561 ( 12 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 1,177 ราย สมาชิกสมทบ 79 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 13 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 5 ม.ค. 2527 ( 38 ปี 4 เดือน 16 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 1
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 16 มี.ค. 2561 (75 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 31 ส.ค. 2561 (168 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-12-31) 25,731,687 หุ้น มูลค่า 257,316,870 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1237 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 13.987007, 100.645170 >> เปิดแผนที่