thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟิลาเมนต์คลองหลวง จำกัด

ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) กพธ.89/2526 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ธันวาคม 2561 ( 12 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 894 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 11 ต.ค. 2526 ( 38 ปี 7 เดือน 10 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 2
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 20 พ.ค. 2561 (140 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 23 พ.ค. 2561 (3 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-12-31) 4,490,294 หุ้น มูลค่า 44,902,940 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1237 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 14.073419, 100.634962 >> เปิดแผนที่