thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ จำกัด

ประเภท สหกรณ์บริการ สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) บ.031943 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 พฤศจิกายน 2561 ( 11 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 211 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 7 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 4 ธ.ค. 2543 ( 21 ปี 5 เดือน 17 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 2
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 9 ก.ค. 2561 (221 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 19 ก.ค. 2561 (10 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-11-30) 32,959 หุ้น มูลค่า 329,590 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1268 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61
ผลการจัดมาตรฐานของสหกรณ์ ปี 2561


พิกัด : 14.024655, 100.601860 >> เปิดแผนที่