thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) อ.003244 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ธันวาคม 2561 ( 12 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 1,683 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 2 ก.พ. 2544 ( 21 ปี 3 เดือน 19 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 1
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 26 เม.ย. 2561 (116 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 8 พ.ค. 2561 (12 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-12-31) 35,906,072 หุ้น มูลค่า 359,060,720 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1237 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 14.044416, 100.718770 >> เปิดแผนที่