thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์บริการคูคต จำกัด

ประเภท สหกรณ์บริการ สถานะ หยุดกิจการ เลขทะเบียน(เดิม) บ.005144 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 มกราคม 2562 ( 1 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 138 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 12 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 27 ก.พ. 2544 ( 21 ปี 2 เดือน 24 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 3
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 1 ม.ค. 2513 (-17561.708333333 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 27 ต.ค. 2559 (17100.708333333 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2018-01-31) 18,563 หุ้น มูลค่า 185,630 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1206 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 13.936705, 100.648117 >> เปิดแผนที่