thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนคลองหก จำกัด

ประเภท สหกรณ์บริการ สถานะ ชำระบัญชี เลขทะเบียน(เดิม) บ.005936 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ธันวาคม 2561 ( 12 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 558 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 11 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 8 เม.ย. 2536 ( 29 ปี 1 เดือน 13 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 2
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 27 พ.ค. 2561 (147 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 31 ส.ค. 2561 (96 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-12-31) 74,691 หุ้น มูลค่า 746,910 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1237 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 14.064279, 100.732388 >> เปิดแผนที่