thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านเมืองเอก จำกัด

ประเภท สหกรณ์บริการ สถานะ ชำระบัญชี เลขทะเบียน(เดิม) บ.004445 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ตุลาคม 2561 ( 10 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 0 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 0 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 0 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 23 ม.ค. 2545 ( 20 ปี 3 เดือน 28 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 4
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 1 ม.ค. 2513 (-17469.708333333 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 31 ต.ค. 2559 (17104.708333333 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-10-31) 0 หุ้น มูลค่า 0 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1298 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : - >> เปิดแผนที่