thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ จำกัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) อ.026445 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 31 ธันวาคม 2561 ( 12 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2021-12-02)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 94 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 9 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 15 ก.ค. 2545 ( 19 ปี 4 เดือน 17 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 2
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 4 ก.พ. 2561 (35 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 14 มิ.ย. 2561 (130 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-12-31) 882,208 หุ้น มูลค่า 8,822,080 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1067 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 14.011883, 100.532413 >> เปิดแผนที่