thaicoop.win

แบบวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และคุ้มครองสหกรณ์

1. ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน จำกัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สถานะ ดำเนินการปกติ เลขทะเบียน(เดิม) อ.031345 วันสิ้นปีบัญชี 2561 (ปีปัจจุบัน) 30 กันยายน 2561 ( 9 )
2. ที่ตั้งสำนักงาน ____
3. ข้อมูลทั่วไป ( ณ วันที่ 2022-05-21)
3.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (Profile ปี 61) 4,427 ราย สมาชิกสมทบ 0 ราย
3.2 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 0 คน
3.3 จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน
3.4 จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน
3.5 จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 29 ส.ค. 2545 ( 19 ปี 8 เดือน 22 วัน ) สมาชิกแรกตั้ง _ ราย หุ้นแรกตั้ง _ บาท
3.6 ผลการจัดชั้นสหกรณ์ ปี 61 ชั้น 0
3.7 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 20 ธ.ค. 2560 (81 วัน Beta)
3.8 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 60 17 ม.ค. 2561 (28 วัน)
3.9 จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี (2017-09-30) 66,394,107 หุ้น มูลค่า 663,941,070 บาท
3.10 วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ___________ 1329 วัน
3.11 วันคีย์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 61

พิกัด : 14.121421, 100.592545 >> เปิดแผนที่